Unia Europejska

Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka działanie 8.2

 

10.12.2012 roku PPHiU "H-GAZ" Sp. j. podpisała umowę  na realizację projektu w ramach działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Przedmiotem projektu jest utworzenie i budowa platformy automatycznej wymiany danych typu B2B wraz z niezbędnym wyposażeniem w platformę sprzętową.

Okres realizacji projektu 01.01.2013 - 31.10.2013

Całkowity koszt realizacji projektu: 227 100,00 zł

Dofinansowanie projektu wynosi: 154 940,00 zł

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

 

 

 

Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka działanie 1.4

 

05.03.2012 roku PPHiU "H-GAZ" Sp. j. podpisała umowę o dofinansowanie w ramach działania 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii POIG 2007-2013.

Zgodnie z założeniami projektu firma planuje zaprojektowanie i wdrożenie innowacyjnego produktu w postaci znacząco ulepszonego podgrzewacza gazu z wykorzystaniem stali nierdzewnej dla elementów w części wodnej.

Okres realizacji projektu 01.01.2012 - 31.12.2013

Całkowity koszt realizacji projektu: 654 980,00 zł

Dofinansowanie projektu wynosi: 290 715,00 zł

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

 

 

 

 

Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka działanie 6.1

 

12.07.2012 roku PPHiU "H-GAZ" Sp. j. podpisała umowę  o dofinansowanie Wdrożenia Planu rozwoju eksportu w ramach Działania 6.1 Paszport do eksportu osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym POIG 2007-2013.

Zgodnie z założeniami projektu firma planuje udział w międzynarodowych targach branżowych oraz pozyskanie klientów z zagranicy dla produkowanych przez nas urządzeń ciśnieniowych.

Termin realizacji projektu 01.07.2012 - 31.03.2014

Całkowity koszt realizacji projektu: 305 196,00 zł

Dofinansowanie projektu wynosi: 152 598,00 zł

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

 

 

 

 

 

Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka działanie 4.2

 

PPHiU "H-GAZ" Sp. j. podpisała umowę dotacji w ramach działania 4.2 na utworzenie i zakup niezbędnego sprzętu do laboratorium badań nieniszczących. W ramach projektu zakupione zostało między innymi wyposażenie laboratorium w urządzenia do badań VT, PT, UT i RT a także odpowiednie przeszkolenie pracowników.

Projekt zakładał uzyskanie przez laboratorium uznania jednostki notyfikowanej oraz osiągnięcie statusu Centrum Badawczo-Rozwojowego.

Okres realizacji projektu: 01.04.2010 - 31.12.2011

Całkowity koszt realizacji projektu: 1 360 082,00 zł

Dofinansowanie projektu wyniosiło: 654 685,00 zł

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 działanie 1.1

 

PPHiU "H-GAZ" Sp. j. otrzymała dotację w ramach RPO WP na lata 2007-2013 działanie 1.1 schemat B na zakup następujących urządzeń:

- wyposażenie w sprzęt oraz oprogramowanie biura projektowego,

- zintegrowany program obsługi sprzedaży, produkcji i księgowości wraz z wdrożeniem,

- instalacja odciągu gazów spawalniczych i wentylacji spawalni,

- spawarka TIG, ukosowarka do rur stalowych,

- wiertarka słupowa, tokarka uniwersalna

- minikoparka gąsienicowa.

Projekt został ukończony zgodnie z umową o dofinansowanie  do końca 2009 roku.

Dzięki uzyskanej dotacji PPHiU "H-GAZ" Sp. j. stworzyła nowe miejsca pracy oraz rozszerzyła ofertę swoich usług.

Utworzone zostało Biuro Projektowe świadczące usługi w zakresie projektowania sieci i stacji gazowych.

Okres realizacji projektu 20.04.2009 - 31.12.2009

Całkowity koszt realizacji projektu: 948 237,68 zł

Dofinansowanie projektu wyniosło: 501 958,60 zł

 

 

Program Operacyjny - oś priorytetowa 1 „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” – wersja refundacja

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – oś priorytetowa 1 „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” – wersja refundacja

PPHiU "H-GAZ" Sp. j. otrzymała dotację w ramach RPO WP na lata 2007-2013 – os priorytetowa1 „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” na dofinansowanie projektu „Rozwój potencjału produkcyjnego zakładu PPHiU „H-GAZ” Sp.j. w Tyczynie w związku z rozpoczęciem produkcji urządzeń będących wynikiem prac B+R” – umowa UDA-RPPK.01.01.00-18-435/13-00.

Okres realizacji projektu: 12.03.2015-08.05.2015r

Całkowita wartość projektu: 228 419,31 PLN

Wydatki kwalifikowane objęte regułami pomocy publicznej wynoszą 176 313,52 PLN, w tym:

- dofinansowanie ze środków Funduszu wynosi 74 933,24 PLN,

- dofinansowanie ze środków dotacji celowej z Budżetu Państwa wynosi 13 223,52 PLN

 

Zakup współfinansowany przez Unię Europejską

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

oraz z budżetu państwa

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego

 

     

Znalezione obrazy dla zapytania podkarpackie logo

 

Program Operacyjny - oś priorytetowa 1 „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” – wersja refundacja

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – oś priorytetowa 1 „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” – wersja refundacja

„H-GAZ” Sp. z o.o. otrzymała dotację w ramach RPO WP na lata 2007-2013 – os priorytetowa1 „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” na dofinansowanie projektu „Zakup urządzeń dla zwiększenia innowacyjności „H-GAZ” Sp. z o.o. w zakresie badań nieniszczących złączy spawanych” – umowa UDA-RPPK.01.01.00-18-191/13-00.

Okres realizacji projektu: 02.01.2014-30.04.2015r

Całkowita wartość projektu: 774 900,00 PLN

Wydatki kwalifikowane objęte regułami pomocy publicznej wynoszą 630 000,00 PLN, w tym:

- dofinansowanie ze środków Funduszu wynosi 267 750,00 PLN,

- dofinansowanie ze środków dotacji celowej z Budżetu Państwa wynosi 47 250,00 PLN

 

Zakup współfinansowany przez Unię Europejską

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

oraz z budżetu państwa

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego

 

 

Znalezione obrazy dla zapytania podkarpackie logo

 

H-GAZ Sp.J.
35-303 Rzeszów | ul. Mieszka I 48/50 | tel./fax 17 850 63 33, 17 850 63 43
e-mail:
realizacja Ideo powered by: CMS Edito